Privacy protocol

DOS Bodegraven hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy protocol willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. DOS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens kunt u nalezen in onze AVG verklaring (zie onder AVG verklaring).
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en welke uzelf via het inschrijfformulier of anderszins aan DOS ter beschikking heeft gesteld.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstekken indien dit noodzakelijk is. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het lidmaatschap van de KNGU d.m.v. het programma Digimembers. Voor het Freerunnen werken wij samen met Parkour Disciplines. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijke toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

DOS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens DOS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de computer van onze ledenadministratie en het secretariaat.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Bestuur en leiding zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U heeft te allen tijde het recht om uw gegeven toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

AVG verklaring

DOS heeft gebruik gemaakt van een stappenplan van de Stichting AVG voor Verenigingen. Dit heeft geleid tot een AVG verklaring, waarin is vastgelegd wat onze inspanningen zijn om te voldoen aan de privacywet. U kunt hier deze verklaring nalezen De cursieve tekst in deze verklaring verwijst naar de werkwijze van onze vereniging.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy protocol nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Chr. Gymnastiekvereniging DOS
Bodegraven
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.